VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO NUTRIČNÍ PORADENSTVÍ

 

1. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále také „obchodní podmínky“ nebo „VOP“) upravují práva a povinnosti smluvních stran při objednávání a poskytování nutričního poradenství obchodní společností FitPraha nutrition s.r.o. v provozovně společnosti nebo jiném k tomu určeném místě. Klient vytvořením objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je klient dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

1.2. Provozovatelem internetových stránek www.nutricniinstitut.cz a poskytovatelem služeb je

Společnost: FitPraha nutrition s.r.o.
Sídlo: Biskupcova 1762/78, Žižkov, 130 00 Praha 3
Zapsaná ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 227383
IČ: 03093883
(dále jen jako „Poskytovatel“ nebo „FitPraha nutrition“)

Kontaktní údaje Poskytovatele: 
info@nutricniinstitut.cz
Tel.: +420 734 182 678


1.3.  Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí smlouvy uzavřené mezi Poskytovatelem a Klientem.

1.4. Veškeré smluvní vztahy mezi Klientem a Poskytovatelem se řídí právem České republiky.

1.5. Klient má možnost seznámit se se zněním obchodních podmínek s dostatečným předstihem. Podpisem a odesláním objednávky Klient stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí v plném rozsahu.

1.6. Poskytovatel má právo kdykoliv měnit znění VOP. VOP jsou účinná vždy ode dne jejich zveřejnění. Práva a povinnosti Poskytovatele a Klienta vzniklá přede dnem nabytí účinnosti nových VOP nejsou změnou dotčena.

 

 

2. Nabídka, cena, objednávka, uzavření smlouvy

2.1. Nabídka, cen

2.1.1. Nabídkou se má na mysli nabídka služeb nutričního poradenství, které Poskytovatel nabízí prostřednictvím Webových stránek či osobně.

2.1.2. Nabídka je pouze informativního charakteru a Poskytovatel není povinen uzavřít smlouvu ohledně těchto služeb. To platí i v případě že uvedené ceny jsou zjevně chybné.

2.1.3. Služby objednává Klient za cenu platnou v době dokončení objednávky. Ceny jsou uvedeny bez DPH, jelikož Poskytovatel není plátce DPH.

2.1.4. Veškeré změny nabídky a změny cen jsou vyhrazeny. Nabídka (včetně akčních nabídek apod.) platí do odvolání či ukončení akce, případně je určena doba, po kterou nabídka platí. 

2.2. Objednávka, uzavření smlouvy

2.2.1. Objednávku může Klient vytvořit pouze osobně po konzultaci s nutričním poradcem Poskytovatele.

2.2.2. Poskytovatel poskytuje Klientovi v souladu s těmito obchodními podmínkami na základě jeho objednávky služby týkající se nutričního poradenství.

2.2.3. Klient je povinen uvádět pravdivé údaje. Podáním objednávky Klient souhlasí se správností zadaných údajů. Podáním objednávky Klient vůči Poskytovateli prohlašuje a zaručuje, že je svéprávný. Objednávku podá Klient u lektora Poskytovatele (dále jen jako „Objednávka“).

2.2.4. Podáním Objednávky dojde k závaznému návrhu Poskytovateli na uzavření smlouvy.

2.2.5. Poskytovatel potvrdí přijetí návrhu podpisem Objednávky a odesláním e-mailem na elektronickou adresu, kterou Klient uvedl v Objednávce (dále jen jako „elektronická adresa“), v případě osobního jednání Klient obdrží kopii potvrzené objednávky.

2.2.6. K uzavření smlouvy dochází doručením potvrzení o přijetí Objednávky, které Poskytovatel zašle e-mailem na elektronickou adresu Klienta.

2.2.7. Poskytovatel je oprávněn kdykoliv požádat Klienta o opětovné potvrzení Objednávky.

2.2.8. Náklady vzniklé Klientovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy (např. náklady na internetové připojení či náklady telefonické komunikace s Poskytovatelem zahájené Klientem) hradí Klient sám.

 

3. Obecné podmínky

3.1. Platby

3.1.1. FitPraha nutrition eviduje došlé platby a není tedy nutné se před poskytováním služeb prokazovat potvrzením o úhradě ceny. 


3.2. Platební podmínky

3.2.1. Základním způsobem provedení platby je bezhotovostní platba. Další způsoby platby jsou uvedeny níže.

3.2.2. Všechny ceny jsou konečné, uváděny včetně případně dalších poplatků, které je Klient povinen zaplatit.

3.2.3. Klient souhlasí s tím, že doklad o zaplacení mu po uhrazení celé částky může Poskytovatel zaslat e-mailem.

3.2.4. Veškeré změny dodacích podmínek a změny cen zveřejněných na webových stránkách jsou vyhrazeny. Cena je platná v době uskutečnění Objednávky ze strany Klienta.

3.2.5. Způsoby plateb za Služby jsou tyto:

  • Platba on-line prostřednictvím platební karty, nebo okamžitého převodu – přes zabezpečený systém platební brány Comgate
  • Platba převodem

3.2.6. Platební údaje, dle zvoleného způsobu platby, jsou Klienti zasílány emailem na elektronickou adresu Klienta, a to formou zálohové faktury.

3.2.7. Pokud Klient zvolí způsob platby bankovním převodem, uhradí cenu před vyřízením objednávky na bankovní účet Poskytovatele s uvedením zejména variabilního symbolu. Cena se považuje za uhrazenou dnem, kdy byla částka připsána na účet Poskytovatele.

3.2.8. Po úhradě ceny bude Klientovi zaslána emailem na elektronickou adresu Klienta faktura jako řádný daňový doklad.

 

3.3. Podmínky poskytování služeb

3.3.1. Služby Poskytovatele nejsou zdravotními službami (zdravotní péčí) ve smyslu zákona č. 372/2011 Sb., O zdravotních službách ani specifickými zdravotními službami ve smyslu zákona č. 373/2011 Sb., O specifických zdravotních službách. Vyžaduje-li zdravotní stav Klienta specifický výživový režim nebo užívání speciální doplňkové výživy, je Klient povinen se předem o čerpání služeb Poskytovatele poradit s lékařem a o těchto skutečnostech poskytovatele informovat.

3.3.2. Služby Poskytovatele nenahrazují standardní lékařskou péči. Poskytovatel neodpovídá za jakékoli zdravotní komplikace a následky, které mohou být způsobené tím, že Klient nevyhledal lékařskou péči v situaci, kdy to bylo vhodné, nutné nebo když mu to doporučil nutriční terapeut, nebo nutriční poradce. Poskytovatel se také nezodpovídá za jakékoli újmy a následky způsobené tím, že Klient nedodržoval pokyny lékařů, které se týkají nebo týkaly jeho zdravotního stavu.

3.3.3. Poskytovatel je povinen poskytovat Klientovi služby odborně a pečlivě.

3.3.4. Přestože jsou služby Poskytovatele poskytovány v souladu s aktuálními a nejmodernějšími vědeckými poznatky, nemůže Poskytovatel zaručit, že bude vždy dosaženo výsledku, který si Klient přeje (např. snížení hmotnosti o konkrétní počet kilogramů). Výsledek závisí na řadě individuálních faktorů, které nejsou zcela pod kontrolou nutričního terapeuta nebo nutričního poradce (např. vliv prostředí, stres, přidružené onemocnění). Poskytování služeb Poskytovatele však může podstatně zvýšit pravděpodobnost dosažení očekávaného výsledku.

3.3.5. V případě, že Klient nebude řádně poskytovat součinnost, je Poskytovatel oprávněn přerušit poskytování služeb nebo odstoupit od kupní smlouvy. Poskytováním součinnosti se pro účely tohoto ustanovení rozumí také úhrada ceny služeb.

3.3.6. Pokud Klient trpí potravinovou alergií, potravinovou intolerancí nebo jiným onemocněním ovlivňujícím výživový stav člověka, je povinen o tom předem informovat Poskytovatele. Při těchto onemocněních je Klient rovněž povinen svůj stav a tato onemocnění vždy konzultovat se svým lékařem. Poskytovatel neodpovídá za jakékoli následky, pokud tak Klient neučiní.

 

3.4. Práva a povinnosti smluvních stran

3.4.1. Předmětem smluvního vztahu je závazek Poskytovatele zajistit dodání služeb popsaných ve smlouvě (tedy Objednávce a jejím potvrzení) a závazek Klienta zaplatit za poskytnutí těchto služeb sjednanou cenu a služby za stanovených podmínek využít. Smluvní vztah vzniká mezi Klientem a Poskytovatelem doručením potvrzení Objednávky ze strany Poskytovatele Klientovi (tj. okamžikem uzavření smlouvy).

 

3.5. Odstoupení od smlouvy ze strany Klienta

3.5.1. Klient bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 Občanského zákoníku nelze odstoupit od smlouvy o poskytování služeb, jestliže byla splněna s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.

3.5.2. Klient může odstoupit od smlouvy v případě, že Poskytovatel hrubě poruší uzavřenou smlouvu.

3.5.3. Oznámení o odstoupení od smlouvy může Klient zaslat na e-mailovou adresu info@nutricniinstitut.cz.

 

3.8. Odstoupení od smlouvy ze strany FitPraha nutrition

3.8.1. FitPraha nutrition je oprávněna odstoupit od smlouvy uzavřené se Klientem v případě zjevné chyby v ceně služeb (tj. ceny zjevně jiné, než je cena pro tento typ obvyklá), pokud nebude z dané nabídky zcela jasně vyplývat, že se jedná o slevu nebo mimořádnou akci.

3.8.2. V případě nemožnosti splnění potvrzené Objednávky ze strany Poskytovatele je Poskytovatel od uzavřené smlouvy oprávněn odstoupit.

3.8.3. V případě odstoupení od smlouvy Poskytovatelem je Poskytovatel povinen neprodleně Klienta o této skutečnosti informovat na elektronickou adresu Klienta. Dále je Poskytovatel povinen vrátit Klientovi uhrazenou cenu služeb.

 

3.9. Práva z vadného plnění

3.9.1. Práva Klienta z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy.

3.9.2. Práva z vadného plnění uplatňuje Klient u Poskytovatele na kontaktní e-mailové adrese Poskytovatele nebo na adrese sídla Poskytovatele, případně v místě poskytování služby. Za den uplatnění reklamace se považuje den, kdy Poskytovatel obdržel od Klienta oznámení o reklamaci služby.

3.9.3. Poskytované služby je možné reklamovat v průběhu poskytování. 

3.9.4. Poskytovatel odpovídá Klientovi za to, že poskytovaná služba je ve shodě se smlouvou. Shodou se smlouvou v případě služeb se rozumí zejména to, že obsah služby odpovídá popisu, je poskytována řádně s odbornou péčí a trvá uvedenou dobu. 

3.9.5. Vadou, za kterou poskytovatel neodpovídá, je vada, kterou si Klient způsobil sám a případy, kdy to vyplývá z povahy věci.

3.9.6. Poskytovatel je povinen doručenou reklamaci vyřídit bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace.

 

 

4. Ochrana osobních údajů

4.1. Nakládání s osobními údaji Klienta podléhá úpravě zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších novelizací.

4.2. Poskytovatel zpracovává osobní údaje Klienta, jimiž se rozumí jméno a příjmení, adresa bydliště, adresa elektronické pošty a telefonní číslo, a to pro účely realizace práv a povinností ze smlouvy.

4.3. Klient může souhlasit se zpracováním osobních údajů v rozsahu jméno, datum narození, příjmení a e-mail Poskytovatelem také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení Klientovi. Klient uděluje souhlas se zpracováním osobních údajů podpisem Objednávky. Souhlas se zpracováním osobních údajů Klient uděluje dobrovolně a může jej kdykoli bezplatně pomocí odkazu uvedeného na konci obchodního sdělení odvolat. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření smlouvy.

4.4. Klient bere na vědomí, že je povinen uvádět své osobní údaje pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat Poskytovatele o změně svých osobních údajů.

4.5. Klient bere na vědomí, že zpracováním osobních údajů může Poskytovatel pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele.

4.6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou k jejich účelu, případně do odvolání souhlasu Klienta s jejich zpracováním. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem.

4.7. Pokud by se Klient domníval, že Poskytovatel nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů takovým způsobem, který je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života Klienta nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

  • Požádat Poskytovatele nebo zpracovatele o vysvětlení
  • Požadovat, aby Poskytovatel nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav

4.8. Požádá-li Klient o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu Poskytovatel povinen tuto informaci předat. Poskytovatel má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

4.9. Klient souhlasí se zasíláním informací souvisejících se službami nebo podnikem Poskytovatele na elektronickou adresu Klienta a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení Poskytovatele na elektronickou adresu Klienta.

4.10. Klient souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. Žádná z cookie použitá na Webových stránkách nesbírá a neobsahuje informace, jež mají povahu osobních údajů Klienta a neumožňuje tedy jakkoliv identifikovat konkrétní osobu. Prostřednictvím internetového prohlížeče. Klient může jednotlivé cookie ručně mazat, blokovat či zcela zakázat jejich použití, lze je také blokovat nebo povolit jen pro jednotlivé internetové stránky. Klient má tedy kdykoli možnost zakázat zpracovávání cookies pro stránky Webové stránky.

 

5. Závěrečná ustanovení

5.1. Poskytovatel je oprávněn k poskytování služeb na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.

5.2. Klient může Poskytovateli zasílat své stížnosti či podněty na email: info@nutricniinstitut.cz. Informaci o vyřízení stížnosti Klienta zašle Poskytovatel na elektronickou adresu Klienta. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

5.3. V případě vzniku spotřebitelského sporu mezi Poskytovatelem a Klientem, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může Klient podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2
Email: adr@coi.cz
Webové stránky: https://adr.coi.cz/cs
Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/

5.4. Poskytovatel není ve vztahu ke Klientovi vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) Občanského zákoníku.

5.5. Jazykem smlouvy je pouze český jazyk. Český jazyk je také jazykem komunikace mezi Poskytovatelem a Klientem.

5.6. Pro případ, že by některé z ustanovení VOP bylo z jakéhokoliv důvodu neplatné, nezpůsobuje neplatnost takového ustanovení neplatnost celých VOP nebo smlouvy.

5.7. Poskytovatel a Klient souhlasí s tím, že obsahuje-li vztah založený smlouvou zahraniční prvek, bude se řídit českým právem s vyloučením kolizních norem a dále se vylučuje použití Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží. Tím nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

5.8. Poskytovatel si vyhrazuje právo Klienta telefonicky kontaktovat pro ověření nebo upřesnění Objednávky, pokud např. jde o vyšší hodnotu objednávky, pro doplnění chybějících či nepřesných údajů apod.