Všeobecné obchodní podmínky PRO ÚČastníky kurzů

případně jiných eventových akcí, jejichž účast je možno zakoupit prostřednictví webových stránek www.nutricniinstitut.cz nebo sociálních sítí, které jsou spravovány provozovatelem a poskytovatelem služeb, kterým je:

Společnost: FitPraha nutrition s.r.o.
Sídlo: Biskupcova 1762/78,  130 00 Praha 3
Zapsaná ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 227383
IČ: 03093883
(dále jen „​Poskytovatel“​ nebo „Provozovatel“)

Kontaktní údaje Poskytovatele:
Biskupcova 1762/78, Žižkov, 130 00 Praha 3
info@nutricniinstitut.cz
Tel.: +420 734 182 678

 

1. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále také „obchodní podmínky“ nebo „VOP“) upravují práva a povinnosti smluvních stran při objednávání a poskytování kurzů výživy a dalších akcí pořádaných obchodní společností FitPraha nutrition s.r.o. prostřednictvím internetových stránek www.nutricniinstitut.cz a prodej a nákup dalších položek ze stránek www.nuricniinstitut.cz. Kupující vytvořením objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním ukončením objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

1.2. Pro účely těchto obchodních podmínek platí následující zkratky:

Zákazník„. Zákazníkem se rozumí fyzická nebo právnická osoba, která uzavírá smlouvu s Provozovatelem nebo s ním jinak jedná, mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samotného výkonu svého povolání.

Webové stránky„. Webovými stránkami se rozumí internetový portál provozovaný FiPraha nutrition na internetové adrese www.nutricniinstitut.cz.

Kurz„. Kurzem se rozumí akce či jednotlivá služba objednaná Zákazníkem.

Občanský zákoník„. Občasským zákoníkem se rozumí zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Produkt„. Produktem se rozumí doplňkový prodej – zejména videozáznamů, nikoli však výlučně.

Účastník kurzu„. Účastníkem kurzu se rozumí fyzická osoba, která se osobně účastní kurzu. Účastníkem kurzu může být i osoba odlišná od Zákazníka.

VOP„. VOP se rozumí Všeobecné obchodní podmínky.

1.3. ​Obchodních podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy uzavřené mezi Provozovatelem a Zákazníkem.

1.4. Veškeré smluvní vztahy mezi Zákazníkem, Účastníkem kurzu a Provozovatelem se řídí právem České republiky.

1.5. Zákazník má možnost seznámit se se zněním obchodních podmínek s dostatečným předstihem. Odesláním objednávky / účastí na Kurzu Zákazník / Účastník kurzu  stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí v plném rozsahu.

1.6. Provozovatel má právo kdykoli měnit znění VOP. VOP jsou účinná vždy ode dne jejich zveřejnění. Práva a povinnosti Provozovatele a Zákazníka vzniká přede dnem nabytí účinnosti nových VOP nejsou změnou dotčena.

 

2. Nabídka, cena, objednávka, uzavření služeb

2.1. Nabídka, cena

2.1.1. ​Nabídkou se má na mysli nabídka Kurzů a dalších produktů a služeb, které Provozovatel nabízí prostřednictvím Webových stránek.

2.1.2. Nabídka je pouze informativního charakteru a Provozovatel není povinnen uzavřít smlouvu ohledně těchto Kurzů a dalších produktů a služeb. To platí i v případě, že uvedené ceny jsou zjevně chybné.

2.1.3. Kurzy a další produkty a služby nakupuje Zákazník za cenu platnou v době dokončení objednávky. Ceny jsou uvedeny bez DPH, jelikož Provozovatel není plátcem DPH.

2.1.4. Veškeré změny nabídky a změny cen jsou vyhrazeny. Nabídka (včetně akčních nabídek apod.) platí do odvolání či ukončení akce, případně je určena doba, po kterou nabídka platí.

 

2.2. ​Objednávka, uzavření smlouvy

2.2.1. Objednávku může zákazník vytvořit prostřednictvím Webových stránek, a to bez vytvoření uživatelského ůčtu.

2.2.2. Zákazník objednáváv produkty tak, že vybrané Kurzy / Poukazy / Produkty, včetně jejich počtu, vybere na Webové stránce. Objednávka zahrnuje zejména údaje:

 • Kurz / Poukaz / Produkt
 • Kontaktní údaje na Zákazníka
 • Způsob úhrady
 • Požadovaný způsob doručení objednávaných Poukazů

2.2.3. Zákazník je povinnen uvádět pravdivé údaje. Odesláním objednávky Zákazník souhlasí se správností zadaných údajů. Odesláním objednávky Zákazník vůči Provozovateli prohlašuje a zaručuje, že je svéprávný. Objednávku odešle Zákazník kliknutím na tlačítko „Odeslat“. Před odesláním Objednávky má Zákazník možnost kontrolovat a měnit veškeré údaje podle čl. 2.2.2. obchodních podmínek (dále jen jako „Objednávka“).

2.2.4. Odesláním Objednávky dojde k závaznému návrhu Provozovateli na uzavření smlouvy. 

2.2.5.  Provozovatel potvrdí přijetí návrhu e-mailem na elektronickou adresu, kterou Zákazník uvedl v Objednávce (dále jen jako „elektronická adresa Zákazníka“)

2.2.6. K uzavření smlouvy dochází doručením potvrzení o přijetí Objednávky, které Provozovatel zašle e-mailem na elektronickou adresu Zákazníka.

2.2.7. Provozovatel je oprávněn kdykoli požádat Zákazníka o opětovné potvrzení Objednávky.

2.2.8. Náklady vzniklé Zákazníkovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy (např. náklad na internetové připojení či náklady elektronické komunikace s Provozovatelem zahájené Zákazníkem) hradí Zákazník sám.

 

3. Obecné podmínky

3.1. ​Kupující provádí objednávání služeb:

 • bez registrace ve webovém rozhraní, tj. přímo prostřednictvím webového rozhraní (vyplněním formuláře)

3.2. Objednávka bez registrace (objednávka učiněná jinak než z uživatelského účtu) musí obsahovat přesný název objednávané služby (případně číselné označení), množství (resp. délka) a osobní údaje Kupujícího (jméno a příjmení, adresu pro doručování, telefonní číslo, e-mailovou adresu).

3.3. Pokud to webové rozhraní umožňuje, může Kupující na základě jím provedené registrace ve webovém rozhraní přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může Kupující provádět objednání služeb (dále jen „​uživatelský účet“​). Poskytovatel nenese odpovědnost za případné zneužití uživatelského účtu třetími osobami.

3.4. Poskytovatel může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy Kupující svůj uživatelský účet déle než 1 rok nevyužívá, či v případě, kdy Kupující poruší své povinnosti z příslušné kupní smlouvy (včetně těchto obchodních podmínek).

3.5. Webové rozhraní obsahuje seznam služeb a informace o nich, a to včetně uvedení cen jednotlivých služeb. ​Ceny služeb jsou uvedeny včetně veškerých daní (včetně DPH), cel a dalších poplatků. ​Ceny prezentovaných služeb zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní. Případné slevy z ceny služeb poskytnuté Poskytovatelem Kupujícímu nelze vzájemně kombinovat, ledaže Poskytovatel uvede výslovně jinak.

3.6. ​Prezentace služeb umístěná ve webovém rozhraní je informativního charakteru a nejedná se o nabídku ze strany Poskytovatele​(resp. o jeho návrh na uzavření smlouvy; § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije).

3.7. Pro objednání služby vyplní Kupující objednávkový formulář (nebo uvede příslušné informace při telefonické nebo emailové komunikaci) ve webovém rozhraní, který obsahuje zejména informace o službě, způsobu platby, způsobu a ceně dopravy a identifikační údaje Kupujícího.

3.8. Před zasláním objednávky Poskytovateli je Kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil, a to i s ohledem na možnost Kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé před a při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle Kupující Poskytovateli kliknutím na tlačítko „odeslat přihlášku“. Údaje uvedené v objednávce jsou Poskytovatelem považovány za správné.

3.9. Poskytovatel si vyhrazuje právo po odeslání Zákazníkovi objednávky na opravu případných nepřesností, které mohou vzniknout při zpracování objednávky kupujícím do databáze či v důsledku změny okolností na straně poskytovatele služeb, které nebylo možné v nabídce uvést, které současně nemají žádný vliv na kvalitu poskytovaných služeb.

3.10. ​Smluvní vztah mezi Poskytovatelem a Kupujícím vzniká (tj. kupní smlouva je uzavřena) doručením přijetí objednávky (akceptací, dále jen „přijetí objednávky“), jež je Poskytovatelem zasláno Kupujícímu elektronickou poštou, a to na elektronickou adresu Kupujícího a následně uhrazením zálohy Kupujícím za objednané služby od Poskytovatele vy výši, jež se řídí ustanovením odstavce 3.11 těchto obchodních podmínek, nebo uhrazením celé kupní ceny, ​dle toho, co nastane dříve. Přijetí objednávky (akceptace) může být součástí potvrzení o obdržení objednávky (pokud je to v potvrzení výslovně uvedeno), nebo může po tomto potvrzení následovat samostatně.

3.11. Storno záloha a současně rezervační záloha, která je závazným potvrzením vzniku smluvního vztahu mezi Poskytovatelem a Kupujícím (pokud nebude uhrazena jednorázově celková kupní cena), dle které se řídí poskytování služeb Poskytovatelem, se stanovuje v následující výši:

Pro poskytované služby s celkovou kupní cenou​ 1,- Kč a vyšší, činí výše rezervační / storno zálohy 1000,- Kč.

Splatnost zálohy / celé kupní ceny je 7 dní ode dne odeslání potvrzujícího emailu Poskytovatelem a současně jeho doručením Kupujícímu.

Součástí potvrzení o přijaté objednávce je výzva Poskytovatele Kupujícímu, k uhrazení storno zálohy (jejíž celková výše se řídí bodem č 3.11 těchto obchodních

podmínek) nebo celé kupní ceny za služby objednané Kupujícím na základě pokynů, které jsou součástí výzvy a dále uvedeny v podmínkách níže.

3.12. Kupující souhlasí s použitím prostředků komunikace na dálku při uzavírání kupní smlouvy. ​Náklady vzniklé Kupujícímu při použití prostředků komunikace na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (především náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Kupující sám.

3.13. Kupní smlouvou se Poskytovatel zavazuje dodat Kupujícímu službu uvedené v objednávce a Kupující se zavazuje toto službu od Poskytovatele či jím zvoleného přepravce převzít a zaplatit Poskytovateli kupní cenu služby uvedenou v objednávce.

3.14. Kupující může ​zrušit objednávky​dosud nepotvrzené Poskytovatelem telefonicky nebo e-mailovou zprávou na kontaktním telefonním čísle, resp. emailové adrese Poskytovatele. ​Všechny objednávky přijaté Poskytovatelem jsou závazné.

 

4. Platební podmínky a poskytnutí služby

4.1. Kupující má možnost zaplatit cenu za službu Poskytovateli uvedených ve webovém rozhraní některým z níže uvedených způsobů:

 •  bezhotovostně převodem na účet Poskytovatele ​č. 2002095209 /2010, vedený u společnosti Fio banka (dále jen „účet prodávajícího“);
 •  v hotovosti na místě poskytování služeb uvedených ​​v ​závazné ​objednávce Kupujícího,​potvrzené Poskytovatelem po domluvě s Poskytovatelem
 •  bezhotovostně díky poskytovateli platební brány společnosti ComGate Payments, a.s. https://www.comgate.cz/cz/platebni-brana Platba je provedena platební kartou při volbě způsobu zaplacení vybrané služby. Kontaktní údaje na společnost ComGate Payments, a.s. včetně telefonního čísla a e-mailové adresy pro případné reklamace nebo dotazy k platbám:
  ComGate Payments, a.s.
  Gočárova třída 1754 / 48b, Hradec Králové
  E-mail: platby-podpora@comgate.cz
  Tel: +420 228 224 267

Splatnost úhrady zálohy a kupní ceny, ke které je Kupující vyzván Poskytovatelem se řídí odstavcem 4.5 a následujícími těchto obchodních podmínek.
Zaplacením zálohy nebo celé částky Kupujícím vzniká Poskytovateli povinnost vystavit Kupujícímu doklad o zaplacení zálohy nebo faktura o zaplacení celé částky, dle toho co nastalo dříve.

4.2. ​Případné další platby Kupujícího v souvislosti s výše uvedenými způsoby úhrady ceny služby jsou uvedeny ve webovém rozhraní, v objednávce a budou uvedeny v přijetí objednávky.

4.3. Způsob platby uvede Kupující v objednávce (kde budou uvedeny i případně další platby v souvislosti se zvoleným způsobem platby).

4.4.  Platba služby je možná v českých korunách (Kč).

4.5.  V případě platby v hotovosti je kupní cena splatná při poskytnutí služby. Není-li dohodnuto jinak, je kupní cena splatná před započetím poskytování služby. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 7 pracovních dnů od uzavření kupní smlouvy. Objednávka, která nebude Kupujícím uhrazena dle těchto obchodních podmínek, bude Poskytovatelem po opakované výzvě zrušena.

4.6. V případě bezhotovostní platby je Kupující povinen uhrazovat kupní cenu služby společně s uvedením variabilního symbolu platby – číslo objednávky. V případě bezhotovostní platby je závazek Kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet Poskytovatele.

4.7. ​Kupující bere na vědomí, že má právo do 14 dnů od uzavření smlouvy právo od smlouvy odstoupit (viz článek 5 těchto obchodních podmínek). Během této doby mu služba nebude poskytnuta, ledaže o to výslovně písemnou formou požádá. Pokud o dřívější poskytnutí služby Kupující požádá, ztrácí nárok na odstoupení od smlouvy podle článku 5 a následujících.

4.8. ​Termín poskytnutí služby je zvolená Kupujícím dle vlastního výběru na základě webového rozhraní a je závaznou součástí objednávky.​Závaznou rezervaci termínu provádí Kupující a Poskytovatel se zavazuje Kupujícímu tento nabídnutý termín poskytnout. Změna doby poskytnutí služby závisí na dohodě Poskytovatele a Kupujícího; zpravidla nebude služba poskytnuta později než do 260 pracovních dnů od připsání kupní ceny na účet Poskytovatele, resp. do 260 pracovních dnů od uzavření kupní smlouvy v případě platby na místě při poskytnutí služby.

4.9. ​Služba je poskytována na místě uvedeném na webovém rozhraní; v případě individuální domluvy o jiném místě poskytování bere Kupující na vědomí, že mu mohou být účtovány náklady spojené s dopravou a kompenzací doby strávené dopravou. Tyto náklady budou Kupujícímu sděleny před odesláním objednávky.

 

5. Odstoupení od kupní smlouvy

5.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze odstoupit od smlouvy ​o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a Poskytovatel před uzavřením smlouvy sdělil Kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.

5.2. Nejedná-li se o případ uvedený v odst. 5.1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má Kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do ​čtrnácti dnů od uzavření kupní smlouvy.​Odstoupení od kupní smlouvy může Kupující zaslat na Kontaktní adresu Poskytovatele nebo na Kontaktní e-mail Poskytovatele.

5.3. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle odst. 5.2 těchto obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší.

5.4. Poskytovatel vrátí Kupujícímu peněžní prostředky, které od něho na základě kupní smlouvy přijal. Poskytovatel peníze vrátí do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy

Kupujícím, a to (i) stejným způsobem, jakým je od Kupujícího přijal, nebo (ii) způsobem, jakým Kupující požadoval.

5.5. Odstoupí-li Kupující od smlouvy, a Poskytovatel s plněním na základě výslovné žádosti Kupujícího začal před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, ​uhradí Kupující Poskytovateli poměrnou část sjednané ceny za plnění poskytnuté do okamžiku odstoupení od smlouvy.

5.6. Je-li společně se službou poskytnut dárek, je příslušná darovací smlouva uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kteroukoli stranou, pozbývá darovací smlouva účinnosti a Kupující je povinen poskytnutý dárek vrátit.

5.7. ​Odstoupí-li Kupující od smlouvy
a) později, než 14 pracovních dní před sjednaným 1. dnem poskytnutí služby u služeb ​s celkovou kupní cenou​ 2001,- Kč a vyšší​​ nebo
b) později, než 7 pracovních dní před sjednaným 1. dnem poskytnutí služby u služeb ​s celkovou kupní cenou​nižší než 2000,- Kč včetně je Kupující povinen uhradit Poskytovateli stornovací poplatek. ​Stornovací poplatek je shodný s výší zálohy, která se řídí odstavcem 3.11 těchto obchodních podmínek. Stornovací poplatek bude uhrazen ze zálohy, kterou uhradil Kupující následně po provedení objednávky.

A současně odstoupí-li Kupující od smlouvy a​​kupní cena byla uhrazena jednorázově v plné výši, řídí se stornovací poplatek rovněž ustanovením písmene a) a b) tohoto odstavce a dále odstavcem 3.11 těchto obchodních podmínek a Kupujícímu bude vrácena zbylá část kupní ceny způsobem podle bodu 5.4. věty druhé.

V případě dřívějšího odstoupení od smlouvy se odstoupení řídí odstavcem 5. a následujícím těchto obchodních podmínek.

5.8. ​Pokud Kupující neodstoupí od smlouvy do okamžiku před započetím poskytování služby a nedojde k převzetí objednaných služeb Kupujícím, stává se výše stornovací zálohy dle odstavce 3.11 těchto obchodních podmínek nebo pokud byla uhrazena jednorázově celková kupní cena služby, stává se její 100% hodnota majetkem Poskytovatele a to 1. dnem poskytování služeb.

5.9. ​Poskytovatel si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy v případě nedostatečně naplněné kapacity pro poskytování služeb ve vybraném termínu Kupujícím, nebo z jiných důvodů, které Poskytovateli neumožňují splnění objednané služby Kupujícím. ​O těchto skutečnost Poskytovatel bez zbytečných průtahů Kupujícího včas vyrozumí pomocí údajů, které Kupující zadal do objednávkového formuláře.

5.10. Poskytovatel si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy v případě nedodržení OP Kupujícím. O těchto skutečnost Poskytovatel bez zbytečných průtahů Kupujícího včas vyrozumí pomocí údajů, které Kupující zadal do objednávkového formuláře.

5.11. V případě opakovaního porušení OP Kupujícím má Poskytovatel právo přidat Kupujícího na „black list“ a po dobu 2 let neumožnit Kupujícímu uzavřít s poskytovatelem smlouvu.

5.12. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle odst. 5.8. těchto obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší a odstoupení se dále řídí bodem 5.4. těchto obchodních podmínek.

 

6. Odpovědnost za vady

6.1. Práva Kupujícího z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a§ 2158 až 2174 občanského zákoníku).

6.2. Práva z vadného plnění, včetně záruční odpovědnosti, uplatňuje Kupující u Poskytovatele na Kontaktní adrese Poskytovatele, jakékoliv provozovně Poskytovatele nebo na adrese sídla Poskytovatele, případně v místě poskytování služby. ​Za den uplatnění reklamace se považuje den, kdy Prodávající obdržel od Kupujícího oznámení o reklamaci služby.

6.3. Poskytované služby je možné reklamovat v průběhu poskytování. Skryté vady je Kupující povinen reklamovat bez zbytečného odkladu po tom, co se o nich dozví.

6.4. Poskytovatel odpovídá Kupujícímu za to, že poskytovaná služba je ve shodě s kupní smlouvou. Shodou s kupní smlouvou se rozumí zejména to, že obsah služby odpovídá popisu, poskytuje ji osoba v popisu služby uvedená, je poskytována řádně s odbornou péčí a trvá uvedenou dobu.

6.5. Doručené reklamace jsou vyřizovány bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Prodávající s Kupujícím nedohodnou jinak.

6.6. ​V případě sporné reklamace rozhodne Poskytovatel o jejím přijetí do tří pracovních dnů ode dne uplatnění reklamace.

 

7. Ochrana osobních údajů

7.1. Ochrana osobních údajů Kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

7.2. Poskytovatel prohlašuje, že není registrován u Úřadu pro ochranu osobních údajů a že získané osobní údaje jsou využívány pouze pro účely plnění smlouvy.

7.3. Kupující souhlasí se zpracováním a shromažďováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště a doručovací a fakturační adresa, odlišuje-li se od adresy bydliště, identifikační číslo a daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty a telefonní číslo, případně dalších osobních údajů, které uvede v objednávce nebo při registraci uživatelského účtu (dále společně vše rovněž jen jako „​osobní údaje“​), a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním.

7.4. Zpracováním osobních údajů Kupujícího může Poskytovatel pověřit třetí osobu jakožto zpracovatele.

7.5. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Kupující prohlašuje, že byl poučen o tom, že osobní údaje je možno na základě písemné žádosti Kupujícího odstranit z databáze. Osobní údaje Kupujícího jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje Kupujícího Poskytovatel nepředává žádné další osobě. Výjimku představují osoby podílející se na poskytnutí služby Kupujícímu, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro poskytnutí služby.

7.6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

7.7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

7.8. V případě, že by se Kupující domníval, že Poskytovatel nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života Kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

 •  požádat Poskytovatele nebo zpracovatele o vysvětlení,
 •  požadovat, aby Poskytovatel nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

7.9. Požádá-li Kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu Poskytovatel povinen tuto informaci předat. Poskytovatel má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

7.10. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem Poskytovatele na elektronickou adresu Kupujícího. Kupující dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení Poskytovatele. Souhlasy dle obou předcházejících vět může Kupující kdykoli odvolat.

 

8. Závěrečná ustanovení

8.1. V otázkách neupravených kupní smlouvou (včetně objednávky a jejího přijetí) a obchodními podmínkami (či případně komunikací mezi stranami) se právní vztah řídí podmínkami uvedenými ve webovém rozhraní. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření kupní smlouvy jsou patrné z webového rozhraní.

8.2. Poskytovatel je oprávněn k poskytování služeb na základě živnostenského oprávnění a činnost Poskytovatele nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Kontrolu dodržování předpisů na ochranu spotřebitele provádí též Česká obchodní inspekce (http://www.coi.cz/) a práva na ochranu spotřebitelů hájí i jejich zájmová sdružení a jiné subjekty na jejich ochranu. Dozor nad ochranou osobních údajů provádí Úřad pro ochranu osobních údajů (http://www.uoou.cz/). Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje Poskytovatel prostřednictvím své výše uvedené emailové adresy, případně se může Kupující obracet na zájmová sdružení a jiné subjekty působící v rámci ochrany práv spotřebitelů. Poskytovatel není ve vztahu ke Kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ani žádné takové dobrovolně nedodržuje (ve smyslu § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku).

8.3. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné nebo nepoužitelné (a to i z důvodů jejich rozporu s právem na ochranu spotřebitele), nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností nebo nepoužitelností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

8.4. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je uložena a archivována Poskytovatelem v elektronické podobě a není přístupná třetím osobám (ustanovení těchto podmínek a zákona o poskytnutí kupní smlouvy a obchodních podmínek Kupujícímu nejsou tímto jakkoli dotčena). Kupní smlouvu včetně obchodních podmínek poskytne Poskytovatel Kupujícímu na vyžádání v textové podobě (v elektronické podobě zasláním emailem)

8.5. Znění obchodních podmínek může Poskytovatel měnit či doplňovat. Práva a povinnosti stran se řídí vždy tím zněním obchodních podmínek, za jehož účinnosti vznikly.

8.6. V případě dotazu k obchodním podmínkám a kupní smlouvě poskytne Poskytovatel Kupujícímu bezodkladně veškeré potřebné informace.

8.7. Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky.

8.8. Případné spory vzniklé mezi Poskytovatelem a Kupujícím lze řešit také mimosoudní cestou. V takových případech může Kupující kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporů, jakým je například ​Česká obchodní inspekce​či spor řešit prostřednictvím k tomu určené online ​ODR platformy.​Více informací o mimosoudním řešení sporů naleznete například na ​webových stránkách České obchodní inspekce.​Poskytovatel upřednostňuje vyřešení sporů přednostně vzájemnou dohodou mezi Poskytovatelem a Kupujícím dříve než bude přistoupeno k mimosoudnímu řešení sporu.

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od ​1.1.2021